header

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de nieuwe privacywetgeving), die vanaf mei 2018 van toepassing zal zijn legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.  (www.privacycommission.be)

 

De Heemkundekring Achel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. De Heemkundekring houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Heemkundekring Achel zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van je partner indien van toepassing. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kan je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Voorzitter Heemkundekring Achel

Geert Stevens

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de heemkundekring verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten
 • Het versturen van de “Achelse Kapetulie” en uitnodigingen
 • Het bijhouden van de website www.heemkundekringachel.be (Verslagen van activiteiten, fotoreportages, heemkundig onderzoek, ledenlijst)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of u partner vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en adres, Iban (enkel voor het vergemakkelijken van het abonnementenbeheer)
 •  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Daguitstappen georganiseerd door derden
 • (Foto)reportages op de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door geven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

De heemkundekring bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap, één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lidmaatschap wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt.

De fotoreportage van een activiteit wordt onbeperkt in tijd bewaard op de website en voldoet aan de regelgeving omtrent portretrecht.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgend maatregelen genomen:

Alle personen (bestuur) die namens de heemkundekring Achel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere bestuursleden.

De persoonsgegevens worden bijgehouden op een gehuurde server/provider (one.com) en op de NAS Drive. De fotoreportages op de website, NAS Drive en een PC.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (bv de “65-jarigen” vragen adresgegevens).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De Heemkundekring Achel kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

 

ReneWinters

De foto’s die je hier kunt zoeken komen uit mijn archief als voormalig freelance persmedewerker voor de geschreven pers. In maart 1976 ging ik in Achel aan de slag voor de krant Het Volk. In 1977 kwam er Het Belang van Limburg bij en na de fusie op 1 januari 1977 werd Hamont-Achel mijn werkterrein.

De opdracht was: bezorg de redacties tekst en foto’s van al wat er in Hamont-Achel te doen is. Na enkele jaren vroeg de krant Het Belang van Limburg (HBvL) exclusief om voor de regionale redactie te werken. Met drie fototoestellen heb ik 28 jaar lang gefotografeerd: Zenith, Canon AE1 en een digitale camera Canon Powershot G1. Van 1976 tot 1994 werden de foto’s aangeleverd in zwart-wit. Dat betekende dus zelf de films ontwikkelen en foto’s afdrukken in de doka. Vanaf 1994 tot medio 2001 werden de foto’s vastgelegd op kleurfilm, welke op de redactie van HBvL ontwikkeld werden. Het hoofdstuk “filmrolletjes” werd afgesloten in 2001. Het digitale tijdperk was aangebroken. In april 2004 heb ik de redactie op de hoogte gebracht dat ze na 28 jaar een nieuwe persmedewerker voor Hamont-Achel mochten aanstellen.

 Foto's op deze pagina blijven eigendom van René Winters. De vzw Grevenbroekmuseum heeft het volledige gebruiksrecht van deze foto’s. Dit recht vervalt niet bij verhandeling door de oorspronkelijke maker of eigenaar van de foto

 

 

Heemkundekring Achel

p/a Hooghaag 21

3930 Hamont-Achel

 

 

vzw Grevenbroekmuseum

RPR 0465.933.857

Ondernemingsrechtbank Antwerpen-Afd Hasselt